El-Kâbıd

El-Kâbıd, kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran ve az veren manalarına gelir.

Allah, Kâbıd ismi ile bazen lütuf ve ihsanını kulundan kısar, rızkını daraltır, onu muhtaç eder, rahat yaşamından mahrum bırakır ve yoksullaştırır. Bir kimse bu hale düştüğünde Kâbıd isminin tecellisine ayna olmuştur. Demek iflas eden, borcunu ödeyemeyen, malını kaybeden, işten çıkartılan, maddi sıkıntılar içinde daralan kimselerde Allah’ın Kâbıd ismi tecelli etmektedir.

Kâbıd ismi maddi âlemde böyle tecelli ettiği gibi, bazen de manevi âlemde tecelli eder; kul bu tecelli ile koca dünyaya sığmaz bir hale gelir, içi sıkılır, kalbi daralır, ruhu sanki bir kafesteymiş gibi çırpınır. İşte bu hal Kâbıd isminin bir tecellisidir. Bu tecelli ile kul kendi aczini anlar, fakrini derk eder ve rahmet-i İlahiyyenin kapısını dua ve niyaz ile çalar, Allah'a iltica eder, ona sığınır. Demek Kâbıd isminin tecellisi, dua ve niyaza bir davettir.

Yağmurların yağmaması (kuraklık) da Kâbıd isminin bir tecellisidir. Bazen olur ki Allah Teala kimi yerlere yağmur yağdırmaz, kimi yerlere az yağdırır. Âdeta yağmuru tutar, kabzeder. Demek yağmursuz geçen günler Kâbıd isminin tecellisine mazhar olan günlerdir. Kâbıd isminin tecellisini daha birçok yerde görebilirsiniz: Mesela sıkışan trafikte, öğrenilmeye çalışılan bir meselenin anlaşılamamasında ve kişiye zorlaştırılmasında, mahsullerin bir felaket ile helak olmasında, toprağın kuraklaşıp ekinlerin bitmemesinde, işlerin kesat gitmesinde, hayatın insanlara zorlaşmasında ve diğer bütün sıkıntı ve zorluk hallerinde tecelli eder.

Bu isim dünyada böyle tecelli ettiği gibi, ruhun ölüm anında kabzedilmesinde de tecelli eder. Her ölen ve ruhu kabzedilen mahlûk, Allah’ın Kâbıd ismine ayna olmuştur. Ölümde tecelli eden Kâbıd ismi, ölümün kardeşi olan uykuda da tecelli etmektedir. Uyku esnasında ruhlar tutulur. Eceli gelenlerin ruhu bırakılmazken, eceli gelmeyenlerin ruhları bedenlere iade edilir. Bunun ölümden tek farkı, ölümde ruhun tamamen çıkması, uykuda ise ruhun bedenle olan irtibatının tamamen kesilmemesidir. İşte uykudaki ruhların tutulması da Kâbıd isminin bir tecellisidir.

Bu tecelli Kur'an-ı Kerim’de şöyle bildirilmektedir:

“Allah ölümleri anında ruhları alır. Ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar, diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.” (Zümer, 39/42)

Ölüm ve uykuda ruhun kabzedilmesi ile tecelli eden Kâbıd ismi, kabrin kulu sıkmasıyla ve hesap günündeki diğer sıkıntılarla da tecelli eder.

Hülasa: Çekilen her maddi ve manevi sıkıntı, dünyevi ve uhrevi zorluk Kâbıd isminin bir tecellisidir. Burada kula düşen ise: Kâbıd isminin tecellisine karşı sabır ile mukabele etmek, her sıkıntıdan sonra bir genişliğin olduğuna itikat ederek, dua ve tazarru ile acz ve fakrini rahmetin dergâhında izhar etmektir.

Eserin Tamamı


Videoyu izle
Esma - Giriş
Videoyu izle
Allah(c.c.)
Videoyu izle
Er- Rahman
Videoyu izle
Er-Rahim
Videoyu izle
El-Melik
Videoyu izle
El-Kuddüs
Videoyu izle
El-Mü'min
Videoyu izle
Es-Selam
Videoyu izle
El-Müheymin
Videoyu izle
El-Aziz
Videoyu izle
El-Cebbar
Videoyu izle
El-Mütekebbir
Videoyu izle
El-Halık
Videoyu izle
El-Bari
Videoyu izle
El-Musavvir
Videoyu izle
El-Gaffar
Videoyu izle
El-Kahhar
Videoyu izle
El-Vehhab
Videoyu izle
Er-Rezzak
Videoyu izle
El-Fettah
Videoyu izle
El-Alim
Videoyu izle
El-Bâsıt
Videoyu izle
El-Kâbıd
Videoyu izle
El-Hâfid
Videoyu izle
Er-Râfi
Videoyu izle
El-Muiz
Videoyu izle
El-Muzil
Videoyu izle
El- Hakem
Videoyu izle
Es-Semi
Videoyu izle
El- Basir
Videoyu izle
El- Adl
Videoyu izle
El- Latif
Videoyu izle
El- Habir
Videoyu izle
El- Halim
Videoyu izle
El- Azim
Videoyu izle
El-Gafur
Videoyu izle
Eş- Şekûr